OAMGMAMR Suceava

ANUNț Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava

Nr. 21165 din 27.08.2020

ANUNț

Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava, în baza Ordinului Ministrului Sănătății

nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante

sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea,

coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și

conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României,

conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, angajează fără concurs, pe durată determinată, pe

perioada stării de alertă (cu încetarea de drept a contractului individual de muncă în cel mult

30 zile de la încetarea stării de alertă), următoarele categorii de personal contractual:

 1 post de biolog la Laborator diagnostic și investigare în sănătate publicăDiagnostic

microbiologic pentru activitatea de efectuare a testelor de diagnostic molecular Real Time

PCR ;

 1 post de biolog debutant la Laborator diagnostic și investigare în sănătate publică

Diagnostic microbiologic pentru activitatea de efectuare a testelor de diagnostic

molecular Real Time PCR ;

 1 post de asistent medical principal specialitatea laborator la Laborator diagnostic și

investigare în sănătate publicăDiagnostic microbiologic pentru activitatea de efectuare a

testelor de diagnostic molecular Real Time PCR;

 1 post de asistent medical specialitatea laborator la Laborator diagnostic și investigare în

sănătate publicăDiagnostic microbiologic pentru activitatea de efectuare a testelor de

diagnostic molecular Real Time PCR;

Condiții generale de participare:

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 1. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime și alte condiții specifice potrivit

cerințelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂ‚NĂ‚TĂ‚țII

DIRECțIA DE SĂ‚NĂ‚TATE PUBLICĂ‚ JUDEțEANĂ‚ SUCEAVA

720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A,

Telefon: 0230/514557;0330/4011367;0330/401436

7 Fax: 0230/515089

COD FISCAL 4244920,CONT RO63TREZ

59120E365000XXXX

, TREZ SUCEAVA

e-mail: dspsv@dspsv.ro

web: www.dspsv.ro

Operator date cu caracter personal nr.33948justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit

reabilitarea.

 1. Condiții specifice de participare pentru postul de biolog la Laborator diagnostic și

investigare în sănătate publică-Diagnostic microbiologic, conform fișei postului:

– să dețină diplomă de licență în domeniul biologie;

mimim 6 luni vechime ca biolog.

 1. Condiții specifice de participare pentru postul de biolog debutant la Laborator diagnostic și

investigare în sănătate publică-Diagnostic microbiologic, conform fișei postului:

– să dețină diplomă de licență în domeniul biologie;

 1. Condiții specifice de participare pentru postul de asistent medical principal specialitatea

laborator la Laborator diagnostic și investigare în sănătate publică-Diagnostic microbiologic:

– Absolvent al școlii postliceale sanitare sau echivalentă (să dețină diplomă de studii

postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților

liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare);

specialitate laborator;

examen pentru obținerea gradului de principal

mimim 5 ani vechime ca asistent medical.

 1. Condiții specifice de participare pentru postul de asistent medical specialitatea laborator la

Laborator diagnostic și investigare în sănătate publică-Diagnostic microbiologic:

– Absolvent al școlii postliceale sanitare sau echivalentă (să dețină diplomă de studii

postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților

liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare);

specialitate laborator;

mimim 6 luni vechime ca asistent medical.

Documente necesare pentru înscriere:

 cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată

conducătorului instituției- Anexa nr.2;

 declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei

95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare-

Anexa nr. 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de

căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma în specialitățile solicitate

și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor

care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în

meserie și/sau în specialitatea studiilor solicitate, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – Anexa nr.3;

 adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să

rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității

pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la

medicul de familie al candidatului);

 copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs

 dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.

39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,

biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și

Chimiștilor în sistemul sanitar din România (pentru posturile de biologi);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție

publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa

nr.4;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al

acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 6.

CRITERII DE SELECȚIE A DOSARELOR :

 îndeplinirea condițiilor de studii și vechime în specialitate;

PRECIZĂ‚RI :

Înscrierea se va face în perioada 28.08.2020, ora 8 31 august 2020, ora 16.

Documentele se transmit electronic, scanate la adresa de email: resurse@dspsv.ro.

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția

dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu. (conform

Metodologiei privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului

Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile

publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul

României, in baza art.11 din Legea nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 905/2020).

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR SE VOR AFIȘA PE PAGINA DE INTERNET A

INSTITUȚIEI, www.dspsv.ro, în data de 01.09.2020, cu specificarea datei de organizare a probei

de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

În cazul în care se încheie contractul individual de muncă, se va depune obligatoriu cazierul

judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului

individual de muncă.La data prezentării, la sediul instituției, pentru încheierea contractului individual de muncă,

candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare.

Relații suplimentare se pot obține la Compartiment Runos al DSP Suceava, telefon 0230/514557

int.111.

DIRECTOR EXECUTIV,

 1. DINU FLORIN SĂ‚DEAN
Scroll to Top