OAMGMAMR Suceava

Anunț privind examenul pentru obținerea specializării 2014

Ministerul Sănătății organizează, prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în perioada 06 – 21 octombrie 2014, examen pentru obținerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală și Nutriție și dietetică.

Examenul pentru obținerea specializării se organizează și desfășoară de către o comisie centrală și 15 comisii locale de examen, în următoarele centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

a) București:

 •  Balneo-fizioterapie;
 • Laborator;
 • Radiologie-imagistică medicală;

b) Brașov

 •   Laborator;

c) Cluj – Napoca:

 • Laborator;
 • Radiologie-imagistică medicală;

 d) Craiova:

 • Radiologie-imagistică medicală;

e) Galați:

 • Laborator;
 • Radiologie-imagistică medicală;

 f) Iași:

 •  Balneo-fizioterapie;
 •  Laborator;
 •  Radiologie-imagistică medicală;

g) Sibiu:

 •  Balneo-fizioterapie;
 • Radiologie-imagistică medicală.

3. Examenul pentru obținerea specializării cuprinde:

a) probă practică;

b) probă scrisă.

4. Pentru a fi declarați ”PROMOVAT” candidații trebuie să obțină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

5. La examenul pentru obținerea specializării se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolvenți ai programelor de specializare organizate de Ministerul Sănătății, seria 2013 – 2014 și seriile anterioare;

b) sunt încadrați, în unitățile sanitare publice sau private;

c) au achitat taxa de participare la examen.

6. Înscrierile la examen se fac, în perioada 22.09 – 03.10.2014, zilnic, între orele 10,00 și 15,00, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică (27-28.09.2014), pentru toate specializările, la sediile filialelor județene ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) din Brașov, Cluj, Dolj, Galați, Iași, Sibiu, pentru comisiile locale de examen din reședința județului respectiv, și la sediul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) din str. Bodești nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgență ”Sfântul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din București.

Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe specializări, în data de 06.10.2014, secretarilor comisiilor locale de examen.

7. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

b) copia actului de identitate;

c) adeverința de absolvire a programului de pregătire pentru obținerea specializării, eliberată de SNSPMPDSB sau de responsabilul de program, pentru seriile anterioare;

d) chitanța de plată a taxei de participare la examen.

8. Tematica și bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul național al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătății și de OAMGMAMR, tematica și bibliografia sunt publicate, cu cel puțin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătății, SNSPMPDSB și al OAMGMAMR.

9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 155 lei/candidat. Candidații depun această sumă în contul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, CIF 26328134, Cont IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poștal 021253.

10. Comisiile locale de examen, în perioada 06 – 08.10.2014, studiază dosarele depuse și stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea mențiunii ”ADMIS” sau ”RESPINS”.

Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afișează la sediul comisiei locale de examen. Candidații au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestațiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Examenul pentru obținerea specializării este continuat numai de candidații al căror dosar a fost declarat ”ADMIS”.

11. Candidaților al căror dosar a fost declarat ”RESPINS” li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat ”RESPINS”.

12. Proba practică se desfășoară potrivit celor menționate în tematica și bibliografia de examen și criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcție de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

Locul de desfășurare al probei practice este stabilit de președintele comisiei locale de examen, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei.

Rezultatele obținute se anunță prin afișare la sediul comisiei locale de examen.

Proba practică nu se contestă.

13. Proba scrisă se desfășoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoștințelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală de examen.

Locul de desfășurare al probei scrise este stabilit de președintele comisiei locale de examen, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei.

Testul – grilă se desfășoară, simultan în toate centrele de examen, pe specializări, în data de 19 octombrie 2014, între orele 10,00 – 12,00.

14. Testul-grilă conține 50 de întrebări din tematica și bibliografia stabilite pentru examen.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri și/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri și/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

15. Candidații au acces în sălile de susținere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puțin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală și afișate la intrare și a actului de identitate.

Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

16. La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în fața tuturor candidaților, le distribuie fiecărui candidat și stabilește ora de începere și de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidații nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute și numai după predarea lucrării. Pentru necesități fiziologice candidații pot părăsi sala de examen numai însoțiți de un supraveghetor, iar timpul absenței din sală nu prelungește durata probei pentru candidații respectivi.

Pentru rezolvarea testului-grilă candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17. După expirarea timpului de lucru, testele-grilă și grilele de răspuns ale candidaților se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

După predarea tuturor testelor-grilă și a grilelor de răspuns de către candidați, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură și începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezența titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală și candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

18. Candidații pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afișării rezultatelor. Contestația se soluționează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

19. Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la proba practică și proba scrisă.

20. Candidaților declarați ”PROMOVAT”, în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obținerea specializării li se eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB eliberează absolvenților adeverințe din care să rezulte că au promovat examenul, sesiunea, specializarea și perioada de valabilitate a adeverinței.

Scroll to Top