OAMGMAMR Suceava

Hotărâre nr. 1 din 12 martie 2010- privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

HOTĂ‚RÂRE   Nr. 1 din 12 martie 2010

privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

EMITENT:      ORDINUL ASISTENțILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENțILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ‚ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 martie 2010

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (1) – (4) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 1/2009,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 12 martie 2010, a emis următoarea hotărâre:

ART. 1

Se stabilesc următoarele taxe, precum și cuantumul acestora pentru eliberare duplicate, după cum urmează:

a) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de participare la curs de educație continuă – 5 lei;

b) taxă pentru eliberare duplicat pentru certificat de membru – 50 lei.

ART. 2

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) eliberează duplicate ale certificatelor de membru și ale certificatelor de participare la cursurile de educație continuă, emise de către acesta, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate parțial, în situațiile în care în arhiva instituției există alte documente din care să rezulte existența actului respectiv.

ART. 3

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va întocmi un dosar care va cuprinde următoarele:

a) cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei OAMGMAMR al cărei membru este;

b) declarație scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului și împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parțial;

c) copie de pe actul pierdut (dacă există);

d) chitanța reprezentând dovada plății pentru eliberare duplicat;

e) copia actului de identitate al titularului;

f) dovada publicării în Monitorul Oficial al României*, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării actului respectiv sau dovada publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație.

–-

* Pentru publicarea pierderii unui act, titularul acestuia se va adresa Regiei Autonome ”Monitorul Oficial” (http://www.monitoruloficial.ro).

ART. 4

Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată.

ART. 5

Dacă se solicită duplicate ale mai multor acte, atunci solicitarea de duplicat se va face separat pentru fiecare act, iar taxele se vor plăti separat pentru fiecare duplicat.

ART. 6

Duplicatul exemplarului original va avea înscrise pe față mențiunea ”Duplicat”, pe verso ”Document cu valoare de original”, ștampila și semnătura președintelui filialei care îl eliberează.

ART. 7

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Mircea Timofte

București, 12 martie 2010.

Nr. 1.

Scroll to Top