OAMGMAMR Suceava

Hotărâre nr.10 din 21.03.2013- privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al OAMGMAMR

HOTĂ‚RÂRE NR.10/21.03.2013

privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Având în vedere prevederile art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, coroborat cu prevederile art.26. alin. (5), lit. l) din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.1/2009,

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,  întrunit în ședința din data de 21 martie 2013, emite următoarea:

HOTĂ‚RÂRE

Art. 1 Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România denumit în continuare OAMGMAMR, care exercită profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical au obligația de a plăti lunar cotizația de membru în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază.

Art. 2  Prin excepție de la prevederile art.1, asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali care au intrat în posesia certificatului de membru, dar care nu desfășoară încă activitate medicală, sunt obligați la plata unei cotizații în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 3  Membrii OAMGMAMR care se află în situația suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, sunt obligați la plata unei cotizații în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie în vigoare la data intrării în concediu.

Art. 4  Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali care sunt pensionari și nu mai exercită activități medicale, dar doresc să își păstreze calitatea de membru, vor plăti o cotizație în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim pe economie.

Art. 5 Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care au solicitat și au obținut, în condițiile legii, calitatea de membru al OAMGMAMR, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Art. 6 Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptați de la plata cotizației.

Art. 7 Sunt scutiți de la plata cotizației asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali care se află în una dintre următoarele situații:

a) li s-a aplicat sancțiunea de suspendare a calității de membru al OAMGMAMR;

b) li s-a aplicat sancțiunea de retragere a calității de membru al OAMGMAMR;

c) au solicitat suspendarea calității de membru al OAMGMAMR pe durata suspendării.

Art. 8 Se stabilesc următoarele taxe, pe care le vor încasa filialele județene/municipiului București ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România:

a) taxă pentru înscriere în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 100 lei;

b) taxă pentru procedura de reatestare a competenței profesionale a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 100 lei;

c) taxă pentru eliberarea unei adeverințe care atestă moralitatea și onorabilitatea membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – 100 de lei.

Art.9 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărîrea nr. 24 din 18 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 4 noiembrie 2009 și Hotărârea nr. 2 din 12 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 30 martie 2010.

Art. 10  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11 Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința membrilor OAMGMAMR.

Președinte

Mircea Timofte

Scroll to Top