OAMGMAMR Suceava

Hotărâre nr. 32 din 11 decembrie 2009- privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali

HOTĂ‚RÂRE  Nr. 32 din 11 decembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali

Text în vigoare începând cu data de 6 ianuarie 2011

Act de bază

Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009

Acte modificatoare

 • Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 19/2010
 •  Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 25/2010

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,

Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 11 decembrie 2009, emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Se aprobă Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa 1

METODOLOGIE de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali

ART. 1

(1) În conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestați, în vederea reluării activității.

(2) Reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.

ART. 1^1

(1) Asistenții medicali generaliști și asistenții medicali, angajați în cadrul direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București în funcții publice, care au plătit cotizația de membru al OAMGMAMR, vor fi înscriși în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România și li se va elibera certificatul de membru conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008.

(2) În condițiile în care asistenții medicali generaliști și asistenții medicali menționați la alin. (1) au credite realizate în decursul anului 2010, se poate reporta pentru anul 2011 un număr de credite conform Programului național de educație medicală continuă.

(3) Asistenții medicali generaliști și asistenții medicali, angajați în cadrul direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București în funcții publice, care nu au plătit cotizația de membru al OAMGMAMR, beneficiază de continuitate în exercitarea profesiei conform prezentei hotărâri, după susținerea unui examen de reatestare, fără obligativitatea efectuării stagiului practic.

(4) Certificatul de membru pentru asistenții medicali generaliști și asistenții medicali prevăzuți la alin. (3) se va elibera în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 și cu respectarea următoarelor condiții:

a) cotizația de membru se va plăti la data înscrierii în OAMGMAMR;

b) vor plăti o taxă de înscriere în cuantum de 100 lei.

(5) Asistenții medicali generaliști și asistenții medicali cărora, în urma reorganizării Direcției de sănătate publică conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, li s-a schimbat încadrarea din funcționar public în personal contractual în compartimente de supraveghere în sănătate publică (servicii de supraveghere și control al bolilor transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă, evaluarea și promovarea sănătății, laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică) și în serviciul de control în sănătate publică pot obține certificatul de membru în următoarele condiții:

a) dacă au plătit cotizația de membru, se vor aplica prevederile alin. (1) și (2);

b) dacă nu au plătit cotizația de membru, se vor aplica prevederile alin. (3) și (4).

(6) Prevederile prezentei hotărâri se aplică asistenților medicali generaliști și asistenților medicali care dețin funcții publice și asistenților medicali generaliști și asistenților medicali încadrați în compartimente de statistică/informatică, numai în condițiile în care doresc să își păstreze calitatea de membru și continuitatea în activitatea profesională.

(7) Asistenții medicali generaliști și asistenții medicali prevăzuți la alin. (1) și (3), precum și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali încadrați în compartimente de statistică/informatică nu vor încheia asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.

(8) De la data dobândirii calității de membru al OAMGMAMR, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali se vor supune prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008.

ART. 2

Se consideră continuitate în activitatea profesională:

 • activitatea asistenților medicali generaliști/moașelor/asistenților medicali care lucrează în direcțiile de sănătate publică județene, în Ministerul Sănătății și în ministerele cu rețea sanitară proprie, membre ale OAMGMAMR;
 • activitatea asistenților medicali generaliști/moașelor/asistenților medicali care lucrează în organizațiile profesionale și sindicale reprezentative din sistemul sanitar;
 • perioada în care și-a exercitat profesia de asistent medical generalist/moașă/asistent medical în străinătate, numai dacă face dovada că a desfășurat activitatea în mod efectiv și legal;
 • perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap.

ART. 3

(1) Componența comisiei de reatestare a competenței profesionale se aprobă de președintele filialei OAMGMAMR.

(2) Comisia de reatestare a competenței profesionale va fi formată din președintele comisiei și 3 – 5 membri. Din comisie pot face parte:

 • un membru al biroului consiliului județean, care va fi președintele comisiei;
 • șeful departamentului profesional-științific, de control și supraveghere a profesiei/compartimentului acreditare, avizare, evaluare al filialei OAMGMAMR;
 • șeful compartimentului educație continuă;
 • reprezentantul comisiei de specialitate a filialei OAMGMAMR, în funcție de specialitatea candidatului;
 • ecretarul comisiei, desemnat de președinte.

ART. 4

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:

 • are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
 • are durata de o lună, câte 6 ore/zi, pentru cei cu vechime între 3 și 5 ani;
 • are durata de o lună, câte 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;
 • se va efectua în unități sanitare stabilite de OAMGMAMR;
 • va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-șef din unitatea respectivă;
 • se va desfășura sub îndrumarea asistentului șef de secție sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;
 • evaluarea și validarea stagiului se vor face în baza fișelor de evaluare prevăzute în  anexele nr. 1 – 8^1 , care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul șef de secție/mentor;
 • punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;
 • în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:

 • constă în test-grilă cu 40 de întrebări;
 • punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;
 • tematica și bibliografia vor fi stabilite de Comisia națională de educație medicală continuă a OAMGMAMR în funcție de specialitate;
 • întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;
 • se susține numai după promovarea stagiului practic;
 • în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

ART. 5

Comisia de reatestare a competenței profesionale va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice și a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat președintelui filialei spre validare. Filiala județeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenței profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Președintele filialei are obligația de a transmite situația reatestărilor, trimestrial, către Comisia națională de educație medicală continuă a OAMGMAMR.

ART. 6

Pentru specialitățile care nu se regăsesc în anexele la prezenta metodologie se va proceda la analizarea curriculei de formare a solicitantului și dacă nu sunt diferențe semnificative față de una dintre specialitățile prevăzute înanexe se va folosi fișa de stagiu corespunzătoare.

Scroll to Top