OAMGMAMR Suceava

În atenția candidaților la examenul de grad principal- sesiunea 2013

1. Ministerul Sănătății organizează, prin Direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București, în colaboare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în perioada 02- 13 decembrie 2013examenul de grad principal, sesiunea 2013.

2. Examenul de grad principal se desfășoară în două etape:

a) verificarea dosarelor de înscriere- etapă eliminatorie;

b) test- grilă de verificare a cunoștințelor.

3. Pentru a fi declarați ”Promovat” candidații trebuie să obțină la testul- grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7.00.

4. Tematica și bibliografia pentru examen sunt publicate pe site-urile www.ms.ro și  www.oamr.ro.

5. La examenul de grad principal se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt absolvenți cu diplomă de absolvire/licență sau echivalentă, a uneia din următoarele categorii de instituții de învățământ:

– școală postliceală sanitară;

– liceu sanitar;

– colegiu medical universitar;

– facultate de asistență medicală/moașe;

– examenul pentru obținerea specializării Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-Imagistică medicală, sesiunea 2013.

b) îndeplinesc, până la data de 01.03.2014, cel puțin 5 ani vechime în specialitatea înscrisă pe diplomă/certificat de absolvire sau adeverință.

c) au dreptul să se înscrie la examenul de grad principal sesiunea 2013 și să susțină examenul într-o altă specialitate în care au obținut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unități de învățământ sau ai cursurilor de specializare finalizate în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013, asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care îndeplinesc cel puțin 5 ani vechime în specialitatea în care au absolvit aceste cursuri.

d) au achitat taxa de participare la examen.

6. Înscrierile la examen se fac, în perioada 18- 29 noiembrie 2013, în zilele lucrătoare, între orele 10. 00- 14.00, pentru toate specialitățile, la sediul filialelor județene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

7. La înscriere, candidatul va depune un dosar cu șină, care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere cu datele de contact;

b) copia actului de identitate;

c) copia diplomei de absolvire/licență sau echivalente a uneia din instituțiile prevăzute la pct. 5 lit. a);

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) adeverință de vechime, din care să reiasă vechimea de 5 ani la data de 01.03.2014, în specialitatea în care a fost încadrat și a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat candidatul, sau după caz, copie legalizată și traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei in alt stat;

f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

g) dovada plății taxei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se înscriu: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specializarea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

8. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.

Taxa se va plăti după cum urmează:

  • suma de 36 lei în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092CUI – 4266456,Direcția de Trezorerie a Municipiului București (DTMB), beneficiar Ministerul Sănătății, str. Cristian Popișteanu nr. 1 – 3, sector 1, București, cod 010024;
  • suma de 84 lei în contul RO49UGBI0000362008983RON, Garanti Bank, beneficiar OAMGMAMR.

9. Testul- grilă se desfășoară, simultan în toate județele și municipiul București, pe specialități, astfel:

 – asistenții medicali generaliști: 12.12.2013, orele 10.00- 12.00;

 – celelalte categorii de candidați: 13.12.2013, orele 10.00- 12.00.

Detalii suplimentare se obțin la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și la filialele acestuia și în Săptămânalul ”Viața Medicală”, nr. 44 din 01.11.2013.

Descarcă:

Ordin MS 1200_18.10.2013 pentru modificarea și completarea normelor de organizare

Ordinul MS 1091_2013 privind stabilirea cuantumului taxei și modalitatea de plată

Scroll to Top