OAMGMAMR Suceava

Norme de acreditare a furnizorilor de EMC

NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE  EDUCAȚIE MEDICALĂ‚ CONTINUĂ‚

CAPITOLUL I – Furnizorii de Educație Medicală Continuă (EMC)

Art.1  Furnizorii de educație medicală continuă, denumiți în continuare furnizori de EMC, sunt: instituții/unități de învățământ medical, organizații neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entități juridice care potrivit statutului/actului constitutiv au ca obiect de activitate formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului medical.

1.1 Furnizorii de EMC persoane fizice pot fi:

a) angajați/colaboratori ai entităților juridice precizate la art.1;
b) colaboratori ai filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și  Asistenților Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR;
c)  persoane fizice autorizate (PFA-uri care au ca obiect de activitate ”alte forme de învățământ” COD CAEN 8559.

1.2  Furnizorii de EMC persoane juridice pot fi persoane juridice publice/private, care au personal propriu, formatori certificați/acreditați, angajați cu contract individual de muncă/colaborare, sau care au parteneriate cu instituții/unități din sistemul național de învățământ, acreditate, respectiv:

a) instituii/unități de învățământ medical acreditate/autorizate;
b) societăți comerciale/entități juridice care au ca obiect de activitate ”alte forme de învățământ” COD CAEN 8559;
c) organizații neguvernamentale care au prevăzut în statut formarea/educația medicală continuă pentru personal medical/adulți.

Art.2 Persoanele fizice (lectori/formatori) și persoanele juridice care solicită acreditarea trebuie să nu fi avut sau să aibă în derulare litigii cu OAMGMAMR, sancțiuni disciplinare,  atitudini/acțiuni care să aducă atingere profesiilor de asistent medical generalist, moașă si asistent medical.

Art.3 Firmele producătoare de medicamente și materiale sanitare nu pot fi furnizori de educație medicală continuă.

Art.4 Conform Programului Național de EMC sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC instituțiile de învățământ superior și preuniversitar medical acreditate/autorizate.

CAPITOLUL II – Procesul de acreditare

Art.5 Furnizorii de EMC se acreditează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România prin Comisia Națională de Educație Medicală Continuă, denumită în continuare CNEMC, în colaborare cu Ministerul Sănătății.

Art.6 Pentru a fi acreditați, furnizorii de educație medicală continuă vor depune la Comisia Națională de Educație Medicală Continuă sau, după caz, la filiala județeană/municipiului București a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate în articolele 6.1 și 6.4.

 6.1 Dosarul furnizorilor de educație medicală continuă – persoane fizice va conține:

a) cerere tip de acreditare prezentată în Anexa 1;
b) dovada de absolvire curs formator, cu excepția cadrelor didactice (grad didactic/modul de pregătire psiho-pedagogică) și universitare;
c) copie Certificat de membru, avizat pe anul în curs (pentru formatorii membri  ai OAMGMAMR);
d) adeverința de vechime din care să reiasă vechimea de minim 5 ani în profesie și specialitatea cursului (pentru formatorii membri  ai OAMGMAMR);
e) Curriculum Vitae (CV);
f) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate și anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare în specialitatea/subiectul cursului;
g) copie de pe actele care atestă schimbarea numelui;
h) programa unuia dintre cursurile EMC propuse;
i) copii ale Codului de Identificare Fiscală (CIF) și certificate de atestare fiscală, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA).

6.2 Persoanele fizice angajați/colaboratori ai filialelor OAMGMAMR precum și persoanele fizice care doresc acreditarea în nume propriu  vor depune dosarele spre verificare/avizare la filialele OAMGMAMR de care aparțin/a județului unde au înregistrarea fiscală;

6.3 Dosarele eligibile vor fi avizate de președintele filialei și transmise apoi CNEMC pentru acreditare.

6.4 Dosarul furnizorilor de educație medicală continuă – persoane juridice va conține:

a) cerere tip de acreditare – prezentată în Anexa 2;
b) documente ale firmei/instituției/organizației – copii certificate pentru conformitate după:

  • actul constitutiv/statut;
  • certificatul de înmatriculare/sentința judecatorească de înființare;

c) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;
d) certificat de înregistrare fiscală (copie) și certificat de atestare fiscală în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
e) dovada că firma/instituția/organizația are personal de specialitate în tematica pentru care se solicită acreditarea, respectiv:

  •  angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare ”persoana fizică”;
  •  acte  care sa demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică si persoana fizică în cauză (adeverință, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil, etc.);

f) împuternicire eliberată de reprezentantul legal;
g) împuternicire notarială (în original) în cazul în care persoana care solicită acreditarea nu este reprezentantul legal al persoanei juridice;
h) copie după dovada achitării taxei de acreditare pentru persoane juridice.

6.5 Dosarele pentru acreditarea persoanelor juridice  se vor depune la CNEMC.

Art.7 Cererile de acreditare se vor soluționa în termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acestora la CNEMC, iar rezultatul se va comunica în scris, în termen de 7 zile solicitanților.

Art.8  În cazul dosarelor incomplete solicitantul acreditării va fi notificat, având la dispoziție 15 zile să completeze dosarul. În caz contrar, dosarul va fi respins.

Art.9  Acreditarea furnizorilor de formare este valabilă 12 luni de la data acordării.

CAPITOLUL III – Oferta de cursuri

Art.10 Programul de educație medicală continuă propus de furnizor reprezintă oferta educațională care urmărește, după caz, dobândirea sau actualizarea de cunoștințe profesionale, formarea și dezvoltarea de aptitudini și/sau de competențe profesionale pentru asistenții medicali, în conformitate cu standardele profesionale și standardele de calitate specifice.

Art.11 Furnizorii de educație medicală continuă vor face dovada că materialul cursului se încadrează în nevoile specifice de formare stabilite de către OAMGMAMR, în conformitate cu Programul Național de Educație Medicală.

Art.12 Furnizorii de educație medicală continuă vor depune, în dosarul de acreditare, programa cursului care urmează să fie propus spre creditare.

Art.13 Furnizorii de educație medicală continuă pot solicita creditarea cursurilor de EMC conform Programului Național de Educație Medicală Continuă, fie odată cu dosarul de acreditare, fie ulterior, după obținerea acreditării.

13.1 Cererile de creditare depuse odată cu dosarul de acreditare vor fi analizate doar în cazul furnizorilor care obțin acreditarea, conform reglementărilor OAMGMAMR privind creditarea cursurilor de EMC.

Art.14 Furnizorii de EMC acreditați vor susține cursurile de EMC numai după informarea în scris a filialelor OAMGMAMR cu cel puțin 15 zile înainte de începerea derulării cursurilor.

Art.15 Furnizorii de educație medicală continuă nu au calitatea de  organizatori  ai cursurilor din cadrul Programului Național de Educație Medicală Continuă al OAMGMAMR.

15.1 Furnizorii de educație medicală continuă pot fi, după caz, co-organizatori  ai cursurilor din cadrul Programului Național de Educație Medicală Continuă al OAMGMAMR, în colaborare cu filialele OAMGMAMR.

CAPITOLUL IV  – Taxe

Art.16 Taxele de acreditare și de reacreditarea a furnizorilor de EMC persoane juridice se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Național al OAMGMAMR.

CAPITOLUL V – Reacreditarea

Art.17 Furnizorii de educație medicală continuă care au fost acreditați pot solicita reacreditarea,  cu 60 de zile înainte de data expirării acreditării.

Art.18 Pentru a fi reacreditați, furnizorii de educație medicală continuă vor depune la Comisia Națională de Educație Medicală Continuă sau, după caz la filiala judeteană a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate în articolele 18.1 și 18.2:

18.1 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă – persoane fizice va conține:

a) cerere tip de reacreditare – prezentată în Anexa 3;
b) copie Certificat de membru, avizat pe anul în curs, pentru membri OAMGMAMR;
c) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate și anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare în specialitatea/subiectul cursului (altele decât cele care au fost depuse deja la dosar, dacă acestea există);
d) copii ale CIF și certificate de atestare fiscală, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA);
e) fișa evaluare a activității educționale desfășurate în anul  precedent completată de comisia/comisiile EMC din filiala/filialele în care furnizorul a derulat cursurile, prevăzută în Anexa 5.

18.2 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă – persoane juridice va conține:

a) cerere tip de reacreditare – prezentată în Anexa 4;
b) fișa evaluare a activității educționale desfășurate în anul  precedent completată de comisia/comisiile EMC din filiala/filialele în care furnizorul a derulat cursurile;
c) cereri de reacreditare ”persoane fizice” (Anexa 3) pentru formatorii care urmează să susțină cursuri;
d) copie după dovada achitării taxei de reacreditare pentru persoane juridice.

CAPITOLUL VI  – Alte dispoziții

Art.19 Furnizorii de educație medicală continuă acreditați vor fi înregistrați în registrul național al furnizorilor de educație medicală continuă prevăzut în Anexa 6 și în Anexa 7.

Art.20 Lista furnizorilor de educație medicală continuă acreditați prevăzută în Anexa 6 se va afișa pe site-ul național al OAMGMAMR.

 Art.21 CNEMC prin comisiile județene/a municipiului București, va monitoriza desfășurarea programelor EMC, având ca obiectiv ridicarea standardelor profesionale.

Art.22 Nerespectarea prevederilor prezentelor norme  atrage sancționarea furnizorului,  care,  în funcție de gravitatea abaterii poate fi :

a) Suspendarea acreditării până la remedierea aspectelor care au condus la această sancțiune. În caz de suspendare a acreditării, furnizorul nu mai are dreptul de a furniza programe EMC pentru alte serii de cursanți până la ridicarea suspendării;
b) Retragerea acreditării furnizorului dacă motivul suspendării nu este remediat în termenul stabilit de CNEMC.

Art.23 Retragerea acreditării este de competența Comisiei Naționale de Educație Medicală Continuă, cu avizul Biroului Executiv al OAMGMAMR.

Art.24 Președintii filialelor județene vor aduce la cunoștința Comisiei Naționale de Educație Medicală Continuă orice situații de abatere ale furnizorilor de la prezentele norme.

ANEXE

Anexa 1 – Cerere de acreditare Persoana fizica

Anexa 2 – Cerere de acreditare Persoana juridica

Anexa 3 – Cerere de reacreditare Persoana fizica

Anexa 4 – Cerere de reacreditare Persoana juridica

Anexa 5 – Fisa de evaluare a formatorului

Anexa 6 – Registrul National persoane juridice

Anexa 7 – Registrul National persoane fizice

www.oamr.ro/hotarare-nr-23-din-27-09-2013-pentru-aprobarea-taxei-de-acreditare-si-reacreditare-a-furnizorilor-de-educatie-medicala-continua-persoane-juridice

Hotărâre nr. 22 din 27.09.2013- privind aprobarea Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă

 

Scroll to Top