OAMGMAMR Suceava

Programul national de EMC

PROGRAMUL NAțIONAL DE EDUCAțIE MEDICALĂ‚ CONTINUĂ‚ A ASISTENțILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENțILOR MEDICALI
Ordinul  Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) controlează și supraveghează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.
Conform OUG 144/2008, toți asistenții medicali generaliști/moașele/asistenții medicali autorizați să practice profesia pe teritoriul României, care își exercită activitatea atât în domeniul public cât și privat, sunt membri ai OAMGMAMR.
Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a reglementa exercitarea profesiei de asistent medical generalist/moașă/asistent medical și de a se asigura că membrii organizației au nivelul de calificare și de competență necesare pentru a furniza servicii de calitate pa­ci­en­ților/publicului.
În vederea realizării acestui obiectiv, OAMGMAMR a elaborat Programul Național de Educație Medicală Continuă, care permite membrilor OAMGMAMR, prin participarea la activități de educație medicală continuă, menținerea unui nivel optim al competenței profesionale, actualizat permanent, în funcție de nevoile pacienților/publicului și de evoluția domeniul de activitate.

I. DEFINIREA TERMENILOR
Educația medicală continuă a asistenților medicali generaliști/moașelor/asistenților medicali este reprezentată de totalitatea activităților educaționale, planificate cu scopul de a menține și de a actualiza cunoștințele și abilitățile necesare pentru asigurarea unor servicii de calitate în condiții de securitate și siguranță pentru pacient.
Educația medicală continuă pentru asistenți medicali generaliști/moașe/asistenți medicali este asigurată de furnizori de educație continuă acreditați conform anexei 1. OAMGMAMR creditează doar formele de educație medicală continuă care respectă legislația în vigoare.
Creditele sunt unități de evaluare a activităților de educație medicală continuă. Fiecare eveniment educațional, curs, manifestare științifică este evaluat cu un anumit număr de credite, în funcție de numărul de ore de educație medicală continuă.

Educația  medicală continuă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă un conținut științific sau profesional cu impact  direct asupra calității serviciilor furnizate pacienților, asupra serviciilor comunitare, de sănătate publică sau serviciilor ce implică managementul unităților sanitare;
 • să fie orientată spre asigurarea:
 • calității actului de îngrijire;
 • creșterii performanței profesionale;
 • actualizării permanente a cunoștințelor.
 • să asigure noțiuni de management al serviciilor de sănătate, de management al calității,  al riscului profesional, aspecte legale și/sau etice ale practicii medicale;
 • să vizeze îmbunătățirea relației asistent medical generalist/moașă/asistent medical -pacienți.

Organizarea activităților de educație continuă trebuie:

 • să nu contravină principiilor practicii profesionale;
 • să nu fie orientate spre aspecte comerciale;
 • să nu promoveze atitudini discriminatorii, de orice natură.

II. FORMELE DE EDUCAțIE MEDICALĂ‚ CONTINUĂ‚
Forme de învățământ postuniversitar încadrate în educația continuă (asigurate prin instituțiile universitare de învățământ medical acreditate/autorizate):

 • cursuri de învățământ postuniversitar*
 • cursuri de învățământ postuniversitar organizate de universități sau în colaborare cu alți furnizori de educație continuă acreditați;
 • cursurile de învățământ postbază;
 • cursurile de învățământ postbază organizate de universități sau în colaborare cu alți furnizori de educație continuă acreditați – masteratul și doctoratul (forme de învățământ aprofundat și academic).
 • dobândirea de atestate și specializări  (forme de învățământ complementare, tehnice sau de aprofundare în  subdomenii aferente specializării de bază, menite să asigure cerințe de performanță ale postului  și neacoperite de pregătirea specializării de bază).

Forme de educație medicală continuă organizate de instituții cu rol educațional, acreditate, cu sau fără colaborare cu instituții universitare, folosind pentru predare cadre didactice sau formatori acreditați/autorizați și atestați de OAMGMAMR:

 • programe (cursuri) de educație permanentă;
 • ateliere de formare (forme educaționale utilizând metode complexe de educație a adultului, bazate preponderent pe dinamică de grup);
 • stagii practice;
 • manifestări științifice:

   – congrese (reuniuni naționale sau internaționale în care membrii unei societăți profesionale, delegați și/sau invitați deliberează asupra unor interese comune, studii sau probleme majore de ordin științific sau profesional; conferințe naționale sau internaționale convocate de obicei pentru încheierea unui consens);
–  conferințe (reuniuni periodice ale membrilor unei asociații, societăți profesionale unde se prezintă și se dezbat lucrări din domeniu sau unde se iau hotărâri asupra unor probleme curente sau de perspectivă; prezentări orale (expuneri, prelegeri) făcute în fața unui public, în scop științific, informațional sau educațional);
–  simpozioane (discuții organizate, pe baza unei(or) scurte expuneri asupra unei teme științifice de actualitate, făcută de unul sau câțiva vorbitori, în fața și cu participarea publicului);
–  mese rotunde (dezbateri libere pe o temă dată, conduse de un moderator, la care sunt chemați să-și spună cuvântul specialiști din domeniu sau reprezentanți ai publicului larg);
–  ateliere de lucru (work-shop-uri, reuniuni științifice, profesionale sau de cercetare, cu caracter programatic, de regulă cu invitați, specialiști sau tehnicieni selectați dintr-un anumit domeniu sau anumite domenii de specialitate care, utilizând tehnici de dinamică de grup, sub conducerea unor moderatori și facilitatori, identifică cerințe sau probleme, analizează sau aprofundează anumite studii, dezbat sau caută soluții de rezolvare pentru probleme legate de un interes comun, științific sau profesional).

Este considerată activitate de educație medicală continuă și elaborarea și publicarea de materiale științifice medicale: articole în reviste medicale, capitole de carte sau cărți, monografii, tratate, manuale medicale, editare de carte medicală, ca și elaborarea lucrărilor prezentate în cadrul manifestărilor științifice.

III. CREDITELE ALOCATE FORMELOR DE EDUCAțIE MEDICALĂ‚ CONTINUĂ‚
Manifestări științifice:

 • Masă rotundă: 0,5 credite/oră, maximum 6 ore
 • Simpozioanele, conferințe locale/județene : 0,75 credite/oră
 • Simpozioanele, conferințe naționale/internaționale: 1 credit/oră
 • Congrese: 1 credit/oră

Autorii lucrărilor prezentate la manifestări științifice vor primi un număr de credite înmulțit cu 1,5 față de participantul simplu, iar coautorul va primi un număr de credite înmulțit cu 1,25 față de participantul simplu.

Președintele filialei își asumă responsabilitatea organizării, avizării și monitorizării tuturor manifestărilor științifice.

Comisia Națională de Educație Medicală Continuă analizează și decide în privința solicitărilor de creditare, după consultarea președintelui de  filială.

Cursuri:

 • 1 oră de curs – 1 credit. Pentru un curs se pot acorda maximum 30 credite.

Elaborare de materiale cu caracter profesional-științific:

 • Articole în revistele de specialitate ale OAMGMAMR: 5 credite/articol
 • Articole  în reviste din străinătate de specialitate: 10 credite
 • Carte/monografii de specialitate: 50 credite pentru autor, 20 credite pentru coautor

Abonamente la reviste:

 • Revista națională de specialitate a OAMGMAMR: ARS MEDICA – 9 credite/abonament anual
 • Reviste naționale/internaționale de specialitate și/sau alte publicații: numărul de credite va fi aprobat de Departamentul de Educație Continuă în funcție de publicațiePublicatiile creditate pana in acest moment de OAMGMAMR sunt:
  – Viața Medicală – 5 credite/abonament
  – Farmacist.ro – 6 credite/abonament
  – Medic.ro – 5 credite / abonament

Stagii de pregătire practică:
1 săptămână = 10 credite
1 lună = 30 credite
Obținerea titlului de formator acreditat  – 20 credite
Obținerea unei specializări –  30 credite
Obținerea titlului de master – 40 credite
Doctorat – 50 credite

În cazul cursurilor organizate de OAMGMAMR cu formatori/lectori proprii, taxa maximă de participare care poate fi solicitată membrilor OAMGMAMR este de 50 lei, din care 15 lei reprezintă certificarea. Din această sumă, 10 lei sunt virați în contul filialelor și 5 lei în contul OAMGMAMR național.

În cazul cursurilor propuse filialelor OAMGMAMR de alți furnizori de educație continuă a căror taxă de participare depășește valoarea de 50 de lei, Președintele filialei poate solicita Comisiei Naționale de Educație Continuă creditarea acestor cursuri, doar dacă sunt obligatorii pentru anumite specialități sau în funcție de solicitările și nevoile de formare ale membrilor proprii.

Taxa de creditare pentru cursurile desfășurate și susținute în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri structurale europene sau din alte surse de finanțare se stabilește de Comisia Națională de Educație Medicală Continuă, în funcție de nivelul de finanțare al proiectului.

Programele EMC efectuate în afara țării pot fi recunoscute de OAMGMAMR și creditate conform Programului de Educație Medicală Continuă.

Filialele OAMGMAMR vor întocmi programul cursurilor/manifestărilor științifice pentru minimum trei luni în avans și îl vor transmite Departamentului de Educație Continuă pentru a fi afișate pe site-ul OAMGMAMR.

V. MODALITATEA DE CREDITARE

 • Numărul de credite va fi stabilit de Departamentul de Educație Medicală Continuă din cadrul OAMGMAMR, pe baza cererii de creditare a cursurilor/manifestărilor științifice, care va fi înaintată de către președinții de filiale acestui departament, cu cel 15 zile înainte de începerea derulării cursului/manifestării științifice, împreună cu rezumatul și programul de desfășurare a cursului. Modelul de cerere de creditare a unui eveniment educațional este prevăzut în  anexa I.
 • Comisia Națională de Educație Medicală Continuă poate decide, în urma analizei cererilor de creditare (manifestări științifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional științific etc) oportunitatea creditării formelor de educație medicală continuă propuse.
 • Orice curs organizat de o filială OAMGMAMR trebuie aprobat de Comisia Națională de Educație Medicală Continuă
 • Fiecare filială OAMGMAMR va trimite lunar către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă un raport cu privire la cursurile desfășurate în luna respectivă, care să conțină, pentru fiecare curs în parte:
 • -tema cursului;
  -perioada de desfășurare;
  -locul de desfășurare;
  -numele lectorului;
  -numărul participanților;
  -dovada plății obligațiilor către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă.
 • Raportarea se va face până la data de 15 a lunii urmatoare.
 • Participanții la cursuri/manifestări științifice vor primi certificate de participare pe care se menționează numărul de credite.  Certificatele vor fi editate și înseriate (la filială sau la Departamentul de Educație Medicală Continuă) prin programul informatic al OAMGMAMR, pe baza documentelor prevăzute la punctul c).
 • Certificatele eliberate de filialele OAMGMAMR organizatoare de cursuri/manifestări științifice vor fi recunoscute de filialele în care participantul este membru.
 • Numărul maxim de ore de educație medicală continuă va fi de 8 ore/zi.
 • Sesiunile paralele se creditează o singură dată la nivelul duratei maxime efective.
 • Durata maximă a unei prelegeri este de 2 ore pentru cursuri și maxim 1 oră pentru celelalte manifestări științifice.
 • O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări științifice sau publicată.
 • Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicații care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anul este de 14.
 • Cursurile on-line nu se creditează

V. EVALUAREA PARTICIPĂ‚RII ASISTENțILOR MEDICALI GENERALIȘTI/MOAȘELOR/ASISTENțILOR MEDICALI LA EDUCAțIA CONTINUĂ‚

Asistenții medicali generaliști/moașele/asistenții medicali care participă la forme de educație medicală continuă primesc numărul de credite alocate conform punctului III.
Evidența creditelor obținute de membrii OAMGMAMR va fi ținută de filialele județene ale OAMGMAMR pentru membrii proprii și de Departamentul de Educație Medicală Continuă din cadrul OAMGMAMR.
Totalizarea numărului de credite obținut se face la sfârșitul fiecărui an, când asistentul medical generalist/moașa/asistentul medical trebuie să facă dovada că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Național al OAMGMAMR.
Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptați de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de șase luni în anul calendaristic respectiv și asistenții medicali nevăzători.
Formatorii/lectorii (asistenți medicali/moașe) vor primi un număr maxim de credite anual în baza evaluării de către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă a rapoartelor de cursuri pe care le susțin în anul respectiv.

Este obligatorie obținerea a minim 15 credite prin  participare la cursuri.

Asistenții medicali și moașele care vor acumula credite suplimentare în anul 2012, vor putea reporta pentru anul 2013 maximum 15 credite, cu condiția participării la un curs/an. 

Cursuri obligatorii pentru orice asistent medical generalist/moașă/asistent medical:

 • Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani)
 • Prevenirea infectiilor nosocomiale (un curs la 3 ani)
 • Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puțin un curs/an)
 • Cursuri obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății
  Președinții filialelor OAMGMAMR vor facilita organizarea a minimum un curs pe an pentru fiecare specialitate.

VI. FURNIZORII DE EDUCAțIE CONTINUĂ‚
Furnizorii de educație medicală continuă sunt acreditați pe baza Dosarului depus la Comisia Națională de Educație Medicală Continuă (Anexa II). Lista furnizorilor acreditați va fi afișată pe site-ul OAMGMAMR (www.oamr.ro).
Furnizori de educație continuă pot fi:

 • universități sau facultăți de medicină și farmacie acreditate/autorizate;
 • instituții cu rol de învățământ ;
 • societăți medicale;
 • clinici universitare, spitale;
 • filialele județene/mun. București ale OAMGMAMR, prin formatori proprii.

Furnizorii de educație medicală continuă vor respecta regulile privind desfășurarea formelor de educație continuă și:

 • au obligația de a anunța președintele filialei pe teritoriul căreia a fost solicitată creditarea, despre programul, numărul de credite acordate și locul unde se derulează forma de educație  medicală cotinuă;
 • vor trimite Filialelor OAMGMAMR lista cu participanți, în maxim o săptămână de la finalizarea programului.

Distribuitorii de medicamente și materiale sanitare nu pot fi furnizori de educație medicală continuă.

*valabil numai pentru absolvenții de învățământ superior în cadrul planului didactic anual normat aprobat de Senatul universitar avizate de rectoratul universității sau decanatul facultății, când se desfășoară în afara normei didactice și în afara universității.

ANEXE

 • Anexa 1
 • Anexa 2
 • Fișa de evidență EMC
Scroll to Top