OAMGMAMR Suceava

STATUS PROFESIONAL

Status profesional curent

Potrivit Hotărârii nr. 20 din 19 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, emisă de Consiliul Național al Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, OAMGMAMR atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi, asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali în scopul garantării calității serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum și a garantării siguranței pacienților aflați în relație cu aceștia.

Atestarea se face prin întocmirea și eliberarea, de către filialele organizației, a certificatului de status profesional curent.

Certificatul de status profesional curent este documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competența, onorabilitatea și moralitatea cu care titularul (asistent medical generalist, moașă sau asistent medical) exercită profesia la data emiterii acestuia. Certificatul nu atestă experiența profesională a titularului.

Membrii organizației pot solicita eliberarea documentului în vederea stabilirii relațiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului, sau a exercitării profesiei în afara granițelor României.

Certificatul de status profesional curent se eliberează în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării și este valabil trei luni de la data eliberării.

Taxa de eliberare este de 100 de lei.

 

Pentru obținerea certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune următoarele documente:

 1. a) cerere de eliberare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în care se precizează datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă e-mail etc.;
 2. b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetățenie și, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;
 3. c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moașă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara granițelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obținut în străinătate și a documentului de recunoaștere a calificării, conform legii;
 4. d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 5. e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;
 6. f) adeverința din care să rezulte perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală/facultate – în original;
 7. g) copie de pe certificatul/adeverința de promovare a examenului de grad principal, după caz;
 8. h) copie de pe adeverința/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării, după caz;
 9. i) în situația în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente – în original, din care să rezulte:

(i) denumirea oficială a unității sanitare în care își desfășoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul își desfășoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, după caz, CIF);

(ii) data și funcția de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;

(iii) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

 1. j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;
 2. k) după caz, declarație pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării;
 3. l) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;
 4. m) dovada achitării taxei de eliberare.

Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) – e), g) și h) vor fi certificate ”conform cu originalul” de către filiala OAMGMAMR, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant.

Citește Hotărârea nr. 20 din 19 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali

Descarcă
Cerere de eliberare a Certificatului de status profesional curent pentru membri OAMGMAMR (format .PDF)

Cerere de eliberare a Certificatului de status profesional curent pentru nemembri OAMGMAMR (format .PDF)

 

Scroll to Top