OAMGMAMR Suceava

Suspendarea calității de membru

PROCEDURA DE SUSPENDARE ȘI DE RETRAGERE A CALITĂȚII DE MEMBRU A ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 29/4 decembrie 2017

I. Condiții generale de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR  prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România:

a) la cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;

b) prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;  

c) nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.  

d) neplata cotizației datorată de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.   

II. Solicitarea suspendării sau a retragerii de către membrii OAMGMAMR

1. Suspendarea sau renunțarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicită la filiala OAMGMAMR unde acesta este înregistrat. Solicitarea se face în scris și produce efecte, în baza aprobării președintelui filialei, începând cu data depunerii cererii la sediul acesteia.

2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

d) concediu paternal;

e) concediu pentru formare profesională;

f) șomaj, suspendarea se acordă pe perioada șomajului pentru o perioadă de maximum un an;

g) desfășoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sau  însoțesc membrii de familie în aceste misiuni, în condițiile legii.

3. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali,  membri ai OAMGMAMR care vor solicita suspendarea potrivit cazurilor menționate la punctul II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați. Solicitarea se face în scris și va fi însoțită de copii de pe documentele justificative.

4. În baza aprobării cererii de suspendare sau de retragere a calității de membru de către președintele de filială se va actualiza Baza de date a Registrului Unic Național.

5.  Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizația și nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Național.

6. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

7. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunțe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris. Solicitarea se va face în scris și se va transmite cu cel puțin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunțarea la calitatea de membru.

a) Cererea de retragere va fi însoțită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.

b)  Retragerea la cerere a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecință interzicerea exercitării profesiei.

III. Suspendarea membrilor OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul județean/mun. București al OAMGMAMR

a) neachitarea cotizației,

b) nerealizarea numărului de credite.

IV. Suspendarea sau retragerea calității de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul național al OAMGMAMR

a) în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condițiile Codului de procedură penală.

b) în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical pentru o infracțiune care are legătură cu exercitarea profesiei.

c) în urma unei sancțiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c și d din OUG 144/2008.

V. Pentru reînscrierea în OAMGMAMR, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor depune un dosar de reînscriere la filiala unde au fost înregistraţi şi care va conţine:
– certificatul de cazier judiciar

– certificatul de sănătate fizică şi psihică în original şi în termen de
valabilitate

– copii ale documentelor personale şi profesionale actualizate

– taxa de reînscriere în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR. (vezi sectiunea Incetarea Suspendarii)

Hotărârea  Nr. 29/2017 din 4 decembrie 2017  pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din 3 ianuarie 2018

 

Solicitarea de suspendare se depune la filiala OAMGMAMR la care asistent medical generalist, moașa sau asistent medical este membru.

Documentele necesare pentru suspendarea la cerere a calității de membru sunt:

  • Cerere;
    Formular tip (descarcă Cererea de suspendare a calității de membru);
  • Certificatul de membru, în original;
  • Avizul de liberă practică pentru anul in curs, (după caz), în original;
  • Adeverință de la locul de muncă sau copii (în conformitate cu originalul) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru la cerere (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.).

Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

 

Scroll to Top